Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Eloquens teksten en producties

In deze leveringsvoorwaarden staat leverancier voor Eloquens teksten en producties en degene die met Eloquens de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene leveringsvoorwaarden zoals toegepast door Tekstnet (beroepsvereniging voor professionals in tekst en taal) en op de algemene leveringsvoorwaarden zoals toegepast door de sectie freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.


Kwaliteit

Artikel 1.
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting (briefing) daarop. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.


Geheimhouding

Artikel 2.
De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.


Offerte en offertekosten

Artikel 3.
In offertes worden de in artikel 8 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 4.
Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, dan kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden.
Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 5.
De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat, blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.
Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages, analyse en dergelijke journalistieke bijdragen mag de opdrachtgever de in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren. De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.

Artikel 6.
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor vier weken. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.


Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 7.
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.
Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities en tarieven waarop de leverancier gebruikelijk levert.

Artikel 8.
Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:

 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
 • de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 • de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
 • de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
 • (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;
 • wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd;
 • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst;
 • het geldende honorarium.

Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals:

 • eindredactie;
 • administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;
 • correctie van zet- en/of drukproeven;
 • verzorging van illustraties en/of fotografie;
 • vormgeving;
 • begeleiding van druk en afwerking;
 • overige organisatorische begeleiding.

Artikel 9.
Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen zeven dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.


Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 10.
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaalt moeten worden.

Artikel 11.
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 12.
In geval van overmacht bij de leverancier zal deze daarvan direct mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de leverancier af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.


Concepttekst en eenmalige herziening

Artikel 13.
Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met deopdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.


Kostensoorten

Artikel 14.
In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden.
Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere afnemer, dan zal de leverancier dat melden en met de afnemers afspraken maken over de verdeling van de kosten.


Levering en eerste gebruiksrecht

Artikel 15.
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet volledig is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.


Vrijwaring

Artikel 16.
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier.
De opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.


Auteursrechten

Artikel 17.
De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 18.
Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm, bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 19.
Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van ten minste drie maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur.
Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

Artikel 20.
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever een extra vergoeding van ten minste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 21.
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 22.
De bepalingen van artikel 16 tot en met 21 hebben ook betrekking op teksten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 23.
De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de leverancier om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen.
Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 24.
Voor ideeën en tips van de leverancier die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.


Betaling

Artikel 25.
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 26.
De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan de leverancier betaling in termijnen verlangen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van tweehonderd euro.


Geschillen

Artikel 27.
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst worden geprobeerd een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Nistelrode, 01-01-2004

 

Versie 1.01

KvK ’s-Hertogenbosch  55621414   •   IBAN   NL80 RABO 0137 1309 10

Contact

Eloquens teksten en producties

Delst 12, 5388 SV Nistelrode

Bezoek ook: